Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme dopravného prostriedku, uzavretej medzi autopožičovňou DELTA-NEGRO, s.r.o., Dolný Hričov 5, 013 41 Dolný Hričov s prevádzkou: Bratislavská 5,013 41 Dolný Hričov (ďalej len prenajímateľ) a nájomca vozidla. Ustanovenie všeobecných podmienok nevylučuje dohodnúť v zmluve o prenájme niektoré podmienky inak.

l. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu

1.1 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu iba obvyklým spôsobom a to v rozsahu dohodnutom touto zmluvou. Nájomca je povinný po dobu nájmu dodržiavať všetky právne a technické predpisy súvisiace s užívaním predmetu nájmu, ako aj návod na obsluhu a prevádzku vozidla, vrátane servisných podmienok, príslušné technické normy a iné všeobecné záväzné právne predpisy.
1.2 Nájomca je povinný udržiavať vozidlo v technickom stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa, udržiavať ho v čistote a dbať na to, aby nedošlo k jeho nadmernému alebo neprimeranému opotrebeniu, poškodeniu alebo zničeniu.
1.3 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy tretej osobe alebo ho použiť inak, ako súlade s podmienkami dojednaných touto zmluvou. Pri nedodržaní tohto bodu Vám môže byť účtovaná pokuta 1000€ bez DPH.

II. Doba a cena nájmu, splatnosť nájomného a spôsob jeho úhrady

2.1 Cena nájmu za užívanie motorového vozidla, ktoré je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy, bola medzi jej účastníkmi dohodnuté za každý aj začatý deň, pričom jedným dňom sa rozumie 24 (slovom dvadsaťštyri) hodín od odovzdania vozidla, ktoré je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy nájomcovi.
2.2 Dohodnutú cenu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi na základe vystaveného účtovného dokladu – faktúry alebo príjmového pokladničného bloku a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre alebo okamžite v prípade vystaveného príjmového pokladničného dokladu. Dohodnuté nájomné je nájomca povinný uhradiť spôsobom vo vystavenom účtovnom doklade a to buď v hotovosti k rukám prenajímateľa alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa označený vo vystavenom účtovnom doklade.
2.3 Na základe vzájomnej dohody účastníkov tejto zmluvy je možné dohodnuté nájomné za predmet nájmu podľa tejto zmluvy uhradiť i vopred ako zálohovú platbu. Pri dlhodobom nájme predmetu nájmu, trvajúcom viac ako 30 kalendárnych dni, podľa tejto zmluvy bude dohodnuté nájomné, vyfakturované nájomcovi vždy k 5-emu dňu toho ktorého mesiaca a nájomca je povinný toto nájomné uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na vystavenom účtovnom doklade.
2.4 V prípade omeškania nájomcu uhradením dohodnutého a vyúčtovaného nájomného je tento povinný spolu s dlžným nájomným uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania.
2.5 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, kde nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu podľa tejto zmluvy. V prípade, ak sa účastníci tejto zmluvy nedohodli, na dobe jej trvania, má sa za to, že sa táto zmluva uzatvorila na dobu neurčitú, pričom nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v lehote 24 hodín od vyzvania k jeho navráteniu. Výzva na vydanie predmetu najmú podľa tejto zmluvy môže byť písomná a doručená nájomcovi formou poštovej zásielky, pričom za jej doručenie sa považuje aj forma náhradného doručenia uložením tejto zásielky pošte. V takomto prípade sa má za to, že zásielka bola nájomcovi doručená na druhý deň po jej doručení na pošte. Prípadne vrátenie (vydanie) predmetu nájmu môže prenajímateľ ďalej doručiť nájom

III. Povinnosti zmluvných strán

3.1 Nájomca je povinný riadne užívať predmet nájmu – dopravný prostriedok v súlade s účelom jeho nájmu uvedeným v čl. l. tejto zmluvy. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba, je povinný oboznámiť osobu – vodiča, ktorý bude predmet nájmu riadiť a obsluhovať s návodom na obsluhu predmetu nájmu a so servisnými podmienkami, pričom za nedodržanie prevádzkovania dopravného prostriedku zodpovedá prenajímateľovi vždy štatutárny zástupca nájomcu. Ak je štatutárnym zástupcom nájomcu viac fyzických osôb, zodpovedajú prenajímateľovi vždy spoločne a nerozdielne. V prípade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednanými podmienkami a účelom podľa tejto zmluvy, v rozpore s návodom na obsluhu, v rozpore so servisnými podmienkami, alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, pripadne ho použije v rozpore s podmienkami dohodnutými touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Okamžitým zrušením tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na prenajímateľa na uhradenie akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou.
3.2 Nájomca je povinný predmet nájmu – motorové vozidlo chrániť pred poškodením, nadmerným znehodnotením, odcudzením alebo zničením. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v riadnom a užívania schopnom stave, zabezpečovať obvyklú údržbu a bežné opravy jeho súčasti a príslušenstva a to po celú dobu nájmu. V prípade opráv je nájomca povinný predmet nájmu nechať vždy opraviť iba v servisnom zariadení určenom prenajímateľom, okrem nevyhnutných prípadov, pričom porušenie tejto dohody sa bude považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonať na predmete nájmu – motorovom vozidle akékoľvek technické úpravy a zásahy.
3.3 Nájomca je povinný počas celej doby nájmu používať zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu alebo ktoré prevzal ako príslušenstvo predmetu nájmu od prenajímateľa spolu s predmetom nájmu – motorovým vozidlom.
3.4 Prenajímateľ je oprávnený počas celej doby nájmu vykonať na predmete nájmu kontrolu a presvedčiť sa, či nájomca dodržiava podmienky jeho uživenia dohodnuté touto zmluvou. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonanie tejto kontroly. Porušenie tejto dohody sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a nájomca je povinný za toto porušenie uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného dohodnutého touto zmluvou a to za každý deň omeškania nesplnením tejto povinnosti..
3.5 Nájomca je povinný každých 15 000km ubehnutých na predmete nájmu do servisnej kontroly, pristaviť predmet nájmu motorové vozidlo do sídla prenajímateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 bez DPH. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktorými sú náklady spojené s nákupom pohonných hmôt, mazív, a náplní užívaných pri prevádzke motorového vozidla, spolu s nákladmi na kúpu a opravu pneumatík a iných súčasti priebežne opotrebovaných pri bežnej prevádzke predmetu nájmu, vrátane kúpy žiaroviek, znáša na svoj účet nájomca.
3.6 Cestnú daň, zákonné poistenia, ako aj poistenie pre prípad havárie, živelných škôd, vandalizmu a krádeže vozidla, a prípadne iné odvodové povinnosti, znáša na svoj účet prenajímateľ. Poplatky a úhrady spojené s prevádzkou predmetu nájmu motorového vozidla podľa tejto zmluvy na pozemných komunikáciách znáša na svoju ťarchu nájomca, vrátane všetkých sankcii uložených orgánmi výkonnej moci, štátnej správy alebo samosprávy Slovenskej republiky a iných štátov za porušenie predpisov upravujúcich prevádzku motorových vozidiel na pozemných a iných komunikáciách.
3.7 prípade, že dôjde k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. V prípade, ak dôjde k dopravnej nehode, ktorej súčasťou bude i predmet nájmu – motorové vozilo podľa tejto zmluvy, je túto skutočnosť nájomca povinný bezodkladne ohlásiť miestne príslušnej dopravnej polícii, následne vykonať všetky úkony zamedzujúce vzniku ďalšej škody a následne obratom túto skutočnosť oznámiť nájomcovi. Nájomca je v takomto prípade povinný
obratom vznik akejkoľvek škody oznámiť poisťovni, v ktorej je predmet nájmu poistený a zabezpečil ihneď pristavenie predmetu nájmu likvidátorovi poisťovne, za účelom jeho obhliadky. V prípade vzniku poškodenia alebo technickej Závady, ktorá bude mať za následok nefunkčnosť vozidla alebo nesúlad technického stavu predmetu nájmu s platnými predpismi o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo priamo odobratie osvedčenia o technickej spôsobilosti predmetu nájmu, je nájomca povinný obratom zabezpečiť vykonanie takých servisných zásahov, aby predmet nájmu bol spôsobilý prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle platných právnych predpisoch.
3.8 Nájomca súhlasí, aby po celú dobu nájmu podľa tejto zmluvy boli na predmete nájmu podľa tejto zmluvy umiestnené reklamné predmety propagujúce obchodné meno a činnosť prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého dohodnú podmienky, za ktorých bude nájomca oprávnený na predmete nájmu podľa tejto zmluvy umiestniť reklamné predmety propagujúce jeho obchodné meno, logo, výrobky alebo činnosť. Pred uzavretím takéhoto dodatku nie je nájomca oprávnený takéto reklamné predmety na predmete nájmu umiestňovať.
3.9 V prípade, ak dôjde na predmete nájmu podľa tejto zmluvy k vzniku škody, za spôsobenie ktorej bude príslušným orgánom polície označený nájomca (a to tiež čo i len čiastočne), je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté podľa tejto zmluvy i za dobu, počas ktorej bude na predmete nájmu vykonávaná oprava za účelom odstránenia vzniknutej škody resp. za dobu počas ktorej z dôvodu vzniku škody nebude predmet nájmu podľa tejto zmluvy spôsobilý na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle príslušných právnych predpisov.

IV. Technický stav predmetu nájmu a jeho spôsobilosť na prevádzku

4.1 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si vozidlo pred uzavretím tejto zmluvy riadne pozrel a oboznámil sa s jeho technickým stavom.
4.2 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že vozidlo, ktoré je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy preberá od prenajímateľa v uživenia schopnom stave vyhovujúcom platným právnym predpisom upravujúcim prevádzku motorových vozidiel na pozemných komunikáciách.
4.3 Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si vozidlo od prenajímateľa prevzal s plnou nádržou príslušnej pohonnej hmoty a zároveň sa zaväzuje vozidlo aj s plnou nádržou prenajímateľovi vrátiť. V prípade porušenia tohto záväzku je nájomca povinný okrem ostatných úhrad podľa tejto zmluvy, uhradiť prenajímateľovi aj sumu rovnajúcu sa cene nákupu pohonnej hmoty potrebnej na úplné naplnenie sériovej nádrže vozidla na pohonnú hmotu.

V. Spôsob a rozsah náhrady škody

5.1 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že nájomca je v prípade, že po skončení tejto zmluvy o nájme nevydá predmet nájmu prenajímateľovi podľa zmluvných dojednaní touto zmluvou alebo v prípade nadmerného a neprimeraného opotrebenia predmetu nájmu, je povinný v lehote 15-tich dni odo dňa, kedy malo dôjsť k vydaniu predmetu nájmu, uhradiť prenajímateľovi peňažnú úhradu, ktorej výška bude určená podľa znaleckého posudku znalca z príslušného odvetvia alebo podľa údajov z účtovnej evidencie prenajímateľa. V prípade, ak bude prenajímateľovi poskytnuté plnenie titulom náhrady škody na základe uzavretej poistnej zmluvy, je prenajímateľ povinný peňažnú úhradu vrátiť nájomcovi v lehote 60 dni od prijatia plnenia od poisťovne.
5.2 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak nájomca nevydá premet nájmu podľa tejto zmluvy prenajímateľovi do 30-tich dni odo dňa kedy bol tomuto úkonu povinný. je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi celú cenu vozidla určenú rovnakým spôsobom ako je v bode 5.1. tejto zmluvy, spolu so zmluvnou pokutou dohodnutom medzi účastníkmi podľa tejto zmluvy.
5.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak použijú sa pre ďalšie prípade úst. 5373 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

VI. Sankcie

6.1 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, Že nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80 denne, (slovom osemdesiat eur denne), za každý deň omeškania so splnením povinnosti vydať predmet nájmu po skončení nájomného pomeru v riadnom a uživenia schopnom stave, ktorý pomer je založený touto zmluvou. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na okamžité zrušenie tejto zmluvy a ani na náhradu škody. V prípade nevydania predmetu nájmu podľa tejto zmluvy v riadnom a užívania schopnom stave po ukončení nájomného pomeru založenou touto zmluvou je nájomca povinný okrem zmluvnej pokuty a prípadnej povinnosti k náhrade škody, uhradiť prenajímateľovi titulom bezdôvodného obohatenia aj sumu zodpovedajúcu dohodnutému nájomnému za každý deň omeškania s vydaním predmetu nájmu.
6.2 Účastníci zmluvy sa dohodli. že nájomca je povinný v prípade straty kľúčov alebo dokumentov od predmetu nájmu alebo dokumentov od predmetu nájmu potrebných k jeho prevádzke podľa tejto zmluvy počas jej trvania, uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur bez DPH.
6.3 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že nájomca je povinný po skončení zmluvy o prenájme odovzdať predmet nájmu čistú. Vo vozidle je zakázané fajčiť, prepravovať zvieratá a predmety, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie interiéru vozidla. V prípade. že nájomca poruší zákaz fajčenia vo vozidle, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 60 eur bez DPH. V prípade odovzdania predmetu nájmu nadmerne znečisteného je povinní nájomca uhradiť zmluvnú pokutu 50 eur bez DPH.
6.4 V prípade porušenia povinnosti nájomcu vyplývajúcich mu z tejto zmluvy pri vzniku škody na predmete nájmu podľa úst. bodu 2.8. tejto zmluvy je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške škody vzniknutej na predmete nájmu, pričom nárok prenajímateľa na úhradu vzniknutej škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Účastníci tejto zmluvy sa pre tento prípad dohodli, že doba po ktorú nebude možné predmet nájmu užívať z dôvodu jeho obmedzenej funkčnosti sa má za dobu nájmu predmetu nájmu a nájomca je preto povinný za tuto dobu prenajímateľovi uhradiť cenu nájmu, tak ako bola dohodnutá vyššie, a to za každý aj začatý deň uživenia resp. nájmu. V prípade, ak dobu vykonávania opravy : predmete nájmu nie je možné vopred určiť je nájomca povinný zložiť k rukám prenajímateľa zálohovú platbu na cenu nájmu za tento čas a to vo výške minimálneho nájomného za 15 dni užívania predmetu nájmu v zmysle platného cenníka prenajímateľa.
6.5 Účastníci zmluvy sa týmto dohodli, že v zmysle zákonnej možnosti podľa úst. S-u 263 Obchodného zákonníka vylučujú pre prípad uplatnenia zmluvnej pokuty cestou súdu použitie úst S-u301 Obchodného zákonníka.
6.6 Účastníci zmluvy sa dohodli, že prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody, ušlý zisk a stratu iných peňažných a nepeňažných plnení vzniknutých nespôsobilosťou predmetu nájmu na prevádzku na pozemných komunikáciách podľa tejto zmluvy resp. jeho nefunkčnosť, ktorá vznikla alebo vznikne počas platnosti tejto zmluvy
6.7 Nájomca je povinní uhradiť všetky náklady spojene s likvidáciou škody, ktorá vznikla na vozidle alebo v súvislosti s jeho prevádzkou v období prenájmu.
6.8 Nájomca je povinní pri dopravnej nehode spôsobenej jeho vinou, pri nezistení páchateľa nehody, alebo pri akomkoľvek poškodení vozidla a jeho príslušenstva, zaplatiť spoluúčasť 10% zo škody, minimálne však 331,94 a zaplatiť prípadné odtiahnutie vozidla do nájomcom určeného servisu, pripadne do sídla firmy DELTA-NEGRO, s.r.o.. Pri poškodení laku karosérie medzi 5 – 30 cm, je nájomca povinný uhradiť pokutu vo výške 100 eur bez DPH. Pri iných menších škodách Je pokutá stanovená Cenníkom úkonov a poplatkov.
6.9 V prípade, že nájomca nepredloží kľúče a doklady od odcudzeného vozidla, pri neoprávnenom užívaní cudzej veci, pri získaní vozidla od prenajímateľa podvodným konaním, pri poskytnutí vozidla tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa alebo pri používaní vozidla v krajine, do ktorej nemá nájomca písomne povolenie na vstup od prenajímateľa, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu vozidla. V týchto prípadoch môže prenajímateľ i požadovať po nájomcovi náhradu ušlého zisku v podobe nájomného a to a) v prípade nepojazdnosti vozidla – po dobu opravy vozidla, b) vo všetkých ostatných prípadoch – do doby uzavretia prípadu políciou.
6.10 Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť všetky potrebne oprávnene nároky, či pripadne zrážky poisťovacieho ústavu, u ktorého je predmetné vozidlo poistene podľa príslušných poistných podmienok. Každú škodovú udalosť, teda i takú, pri ktorej nedôjde ku škode prenajatého vozidla , poškodeniu alebo jeho zničeniu, odcudzeniu vozidla alebo jeho časti je povinný ihneď ohlásiť prenajímateľovi a policajnému zboru, vrátane vyplnenia formulára „Hlásenie škody, ktorý obdržal spolu s dokladmi od vozidla, zabezpečiť súpis všetkých účastníkov, svedkov, vozidiel a iných dotknutých predmetov. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný postih poisťovne uplatnený voči nájomcovi.
6.11 Nájomca súhlasí s tým, že tak nájomne, ako aj jeho prípadné doúčtovanie škôd je prenajímateľ oprávnený predviesť z účtu nájomcu prostredníctvom kreditnej karty predloženej nájomcom.
6.12 Nájomca hradí všetky škody , vrátane ušlého zisku počas doby opravy vozidla, ktoré vznikli riadením prenajatého vozidla pod vplyvom alkoholu, drog. alebo liečiv
6.13 Nájomca je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa zabezpečiť drobné opravy v určenom servise. Nájomca je určený predložiť ku každej oprave servisnú knižku. Prenajímateľ’ môže uhradiť opravu iba pri predložení riadneho daňového dokladu, opatreného všetkými náležitosťami vystaveného na spoločnosť DELTA-NEGRO, s.r.o.. V prípade nepojazdnosti vozidla si prenajímateľ vyhradzuje právo na zabezpečenia dopravy, odtiahnutia, či opravy vozidla.
6.14 Nájomca podpisom zmluvy berie na vedomie, že všetky pridané doúčtovania budú uskutočnené podľa Cenníka úkonom a poplatkov spojených s prenájmom (straty dokladov alebo kľúčov od vozidla. poškodenie alebo zničenie vozidla, odtiahnutie vozidla a pod.)
6.15 Nájomca je povinný vopred si vyžiadať od prenajímateľa všetky potrebné doklady pre prevádzku vozidla (diaľničná známka, technicky preukaz, povinne poistenie a zelenú kartu pri jazde mimo SR.) Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté nájomcovi v súvislosti s poruchou prenajatého (ušlý zisk. nocľažné, jazdné z miesta poruchy a pod.)
6.16 Všetky zjavné závady, sťažnosti a pripomienky týkajúce sa prenajímaného vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla a musia byť zaznamenane v zmluve o prenájme, či odovzdávacom protokole.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva, ako i práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zúz. V znení neskorších predpisov
7.2 Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
7.3 Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenia tejto zmluvy, je neplatným iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo okolností za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ich možno nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy.
7,4 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy.
7.5 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných jej účastníkmi alebo písomne splnomocnenými splnomocnencami. pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený.
7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Odovzdávací a preberací protokol o prevzali predmetu nájmu.
7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky a rozhodným súdom príslušný súd v SR.
7.8Táto zmluva bola vyhotovená v 2-och rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán po jednom jej rovnopise.
7.9Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a určitej vôle všetkých účastníkov, títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok.
7.7 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu. túto v celom rozsahu schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Nenašli ste odpoveď ?
Napíšte nám.

Meno (*)

Email (*)

Predmet

Správa